Klauzula informacyjna szkoły - RODO Kampania informacyjna Rekrutacja 2018/2019 Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2017/2018 Co rodzic powinien wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018? Stypendia szkolne i losowe 2017-2018 Zestaw podręczników na r. szk. 2018/2019 Wyprawka do klasy I Wyprawka do oddziału przedszkolnego rok szkolny 2018/2019 Nowe konto do wpłat za zagubiony lub zniszczony element. lub podr. Gry komputerowe Informacje dotyczące reformy systemu oświaty w Polsce Informacja dotycząca wydawania obiadów przez stołówkę szkolną Profilaktyka higieny osobistej u dzieci Informacja na temat ubezpieczenia uczniów Pomoc w obsłudze e-Dziennika Mundurki szkolne Karta zapisu dziecka na świetlicę

Ogłoszenia

Klauzula informacyjna szkoły - RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana  osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6  Nr  z siedzibą w .Świdnicy ul. Wodna 5-7 , ul. Jodłowa 21 tel: 74 8520585 , mail: sekretariat-wodna@sp6.swidnica.pl

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 609 010402 lub adresem email : krzysztof.olejniczak@comars.pl
 2. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w placówce.
 3. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 4. Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 7. Szkoła Podstawowa Nr 6 z siedzibą w Świdnicy ul. Wodna 5-7 , Jodłowa 1 nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.

 

 

 

 

 Administrator danych

Dyrektor szkoły

Violetta Skibicka

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy
  58-100 Świdnica
  ul. Wodna 5-7 (budynek A)
  ul. Jodłowa 21 (budynek B)
 • 74 852 05 85 - budynek ul. Wodna
  74 852 31 29 - budynek ul. Jodłowa

Galeria zdjęć